Counselling

Det är i relation till medarbetarna som ledaren blir uppmärksam på att något i kommunikation blir oformulerat. Som ett led i förvärvandet av ledarskapet har ledaren att förstå det som inte blir formulerat i relation till medarbetarna.

Ledarskap grundas på symbolisk kommunikation, det vill säga, ledaren formar en plats utifrån vilken medarbetarna kan komma överens om en ömsesidig mening med uppgiftens genomförande.

Counselling gör det möjligt för en ledare att utveckla och bibehålla den kommunikativa processen. Med process menas att etablera, upprätthålla eller efter sammanbrott återetablera den rörelse som leder till någonting nytt, det vill säga, utveckling.