En härbärgerande annan

Befinner du dig i en situation, som du står maktlös inför?

Upplevelsen av maktlöshet framträder ofta i krissituationer där chocken över det som inträffat får yttervärlden att mista sin betydelse. Det innebär ett ältande av det som hänt och varför det hände, vilket begränsar möjligheterna att reflektera kring sin aktuella situation. I en sådan krissituation efterfrågas en annan att tänka och reflektera tillsammans med. För att möjliggöra ett reflekterande centreras en kristerapi på en minskning av intensiteten i ältandet, vilket förverkligas genom terapeutens tänkande över det som hänt, det vill säga, terapeuten använder sin härbärgerande förmåga.