En normal reaktion på en onormal händelse

Har du varit utsatt för våld?

Olika former av våld aktualiserar en traumatisering som innebär att befinna sig i isolering och maktlöshet. Det vardagliga livet centrerats kring en osäkerhet om var gränsen går mellan sig själv och den andre, denna osäkerhet är ständigt närvarande för den som varit utsatt för våld. I en traumaterapi kan det vardagliga livets maktlöshet, osäkerhet och isolering hävas genom en återetablering av gränsen. Det innebär vidare att traumatiserade återtar sitt självbestämmande och att de därmed kan etablera tillitsfulla relationer i det sociala fältet.