Vi tar hand om era barn (huvudvärk, magont, oro, ångest)

Inom elevhälsa kan vi hjälpa er med uppgifter som kurator, specialpedagog, psykolog och läkare utför.

Vi arbetar även med övergripande skolutvecklingsfrågor.

Tri Elevhälsa ingår i Tri Psykologi AB och vi erbjuder olika former av handledning och utredning samt utbildar inom skolan. I vårt utrednings- och handledningsarbete utgår vi från mottot ”att förstå något som ännu inte blivit förstått”.
Metoderna vi använder är anpassade till personalens uppgifter inom skola, sjukvård, socialtjänst, missbruksvård och andra organisationer.
Vår utgångspunkt är ett existentiellt perspektiv, där åtgärderna riktas för att nå ett effektivt och snabbt resultat som kan användas förebyggande eller problemlösande.
Vi arbetar utifrån Västbusmodellen och BBIC som basutredningar samt tillhandahåller fortbildningar men också utredningar på specialistnivå.
Genom vår gedigna teoretiska och praktiska kunskap samt kommunikativa strävan är vi trygga i vår yrkeskunskap, vilket gör att vi kan vara lyhörda för kundens önskemål.

Uppgifter vi utför
Eleven
 • Utreder, bedömer och analyserar utifrån Västbus basmodell gällande social,  specialpedagogisk, psykologisk och medicinsk nivå samt BBIC
• Utför specialistutredningar t ex Wisc och specialpedagogiska
• Remitterar till rätt instans
• Bedriver rådgivande och bearbetande samtal
• Företräder elever
• Medverkar i nätverksarbete
• Arbetar med elevgrupper vid akuta behov och i förebyggande syfte Eleven och      föräldrarna
• Ger rådgivande, stödjande, klargörande och motiverande samtal med eleven och föräldrarna
• Ger psykologisk behandling med eleven och föräldrarna

Lärarlaget
• Ger handledning och konsultation för skolpersonal
• Medverkar i elevvård, klass och överlämnande konferenser
• Medverkar i krisgrupper
• Medverkar i arbetet med att upprätta och implementera och revidera handlingsplaner • Bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska  verksamheten
• Samarbetar med pedagogerna att utveckla nya arbetsformer och arbetssätt utifrån den enskilda elevens behov

Organisation
• Bidrar till personalens kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området
• Arbetar med skolans struktur och organisation för utveckling av värdegrund och likabehandling.
• Samverkar med samhällets resurser socialtjänst, polis, Bup m fl.
• Påtalar förändringsbehov i skol/lärmiljön för att skapa en hållbar utveckling utifrån behovet av trygghet och studiero.
 • Följer den aktuella utvecklingen kring skolmiljö och forskning
 • Arbetar med antimobbningsplaner
Vi erbjuder fortbildningsdagar
Att Möta traumatiserade barn och familjer i kris. Yttringar och orsaker.
Det traumatiserade barnets olika utvecklingsfaser.
Traumatiserade föräldrar och barn.
Vad är skolans roll och hur kan stöd ges.
Olika arbetsmodeller, som ett redskap att utveckla elevhälsan och att möta barn och familjer i kris.

 

Workshop- Samtal i mindre grupper kring hur elevhälsan fungerar på din skola utifrån perspektivet familjer och barn i kris.
Hur kan den utvecklas, vad är bra, vad fungerar mindre bra. Vi delger varandra erfarenheter.
Om konsten att samtala
En orientering i samtalsterapeutiska grundbegrepp, såsom samgåendeprocess projicering att klarifiera budskap. Detta som en grund för att utveckla ett diaboliskt örhållningssätt.
Att lyckas med utvecklingssamtal, föräldrasamtal och elevsamtal samt konflikthantering. Hur går man tillväga? Mål och syfte med samtalen.

 

Workshop – Rollspel utifrån olika skolsituationer såsom utvecklingssamtal, arbetslagsträffar, krissamtal osv.
Uppföljande och bearbetande samtal.
Maktprocesser inom skolan
Hur tar makten sig uttryck på organisations, grupp och individnivå inom skolan? Organisationen som maktfaktor gentemot politiker och medarbetare, föräldrar och elever.
Maktprocesser inom gruppen medarbetare, föräldrar och elever.
Vad kännetecknar dessa processer och hur kan man utveckla nya arbetsformer utifrån den enskilda gruppens förutsättningar.
Maktprocesser mellan kollegor eller elever.
Maktens olika ansikten.
Maktprocess utifrån individperspektivet.
Att känna sig själv som en förutsättning för att förstå andra.

 

Workshop- Egna tankar och erfarenheter som ett underlag för en gemensam diskussion kring ämnet. Sex och samlevnad.
Olika förhållningssätt som kan bidra till att skapa ett tillåtande samtalsklimat.
Hur arbetar vi med killars och tjejers funderingar i grupp.
Samtal kring praktiska övningar och värderingsövningar.
Ämnesövergripande undervisning vad innebär det.
Sex och samlevnad utifrån ett organisations, grupp och individperspektiv.
Vi som arbetar inom Tri Elevhälsa är
Maude Andersson – socialpedagog, leg.psykoterapeut, handledarutbildad
Lars-Einar Bresäter – leg. läk. specialist internmedicin
Rose-Marie Bresäter – leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad
Elisabeth Fogelberg – specialpedagog, samtalsterapeut, kurator, skolutvecklare
Eva Forsberg – leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad
Maria Bäck – leg. psykolog, leg. psykoterapeut,

 

 

Elisabeth Fogelberg 0709-310424