Kursen vänder sig till de som arbetar på vårdcentral, inom psykiatrin, annan form av öppenvård, institution och behandlingshem.

Behörighet
psykoterapeut, psykolog, socionom och personal som har många års erfarenheter av att samtala med människor vilkas erfarenheter format eller formar en viss form av psykologisk struktur (se nedan).

Kursen omfattar
Omfattar 10 heldagar fördelat på två terminer; termin 1 omfattar 5 heldagar och termin 2 omfattar 5 heldagar samt två timmar avslutning.
Dagar: Tisdagar ojämn vecka
Tid: kl 10.00-15.30
Plats: Västra Hamngatan 11

Kursens innehåll
Behandlare behöver idag ha kunskap om olika diagnoser för att kunna formulera ett fokus för en korttidsterapi (DFK), eftersom patienterna allt oftare erbjuds en kortare tids behandling. Det ställer krav på behandlarnas kunskap om nio olika diagnostiska strukturer.
Svårigheten ligger i att patienterna/klienterna kan skifta mellan de olika strukturerna, men oftast dominerar en av dem. Därför är behandlarens kunskap om de diagnostiska strukturerna för att kunna formulera ett fokus för terapin viktig. Om den dominerande inte ligger till grund för formulering av fokus kan patientens mående försämras eller att behandlingen avslutas i förtid.

Kursens första syfte är att förmedla kunskap om de diagnostiska strukturerna och om vad som skiljer dem åt. Ordet struktur (latin structura, bygga upp, ordna), hänvisar till sammanhang mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till varandra. De känslomässiga skydd som patienten behöver bestäms av kontextuella faktorer. Faktorerna kan variera, men vissa generella drag går att urskilja och några av dem beskrivs under kursen som exempel på hur patienten skyddar sig strukturellt på en känslomässig nivå.
Det finns de patienter som rör sig mellan i huvudsak två strukturer oavsett kontext, enligt McWilliams (1994). I det här sammanhanget menar hon att den behandlare som patienten möter står i en ömsesidig påverkan på vad som frammanar en specifik struktur under samtalet.

Behandlarna som formulerar ett fokus i linje med den dominerande strukturen förmedlar genom bedömningen empati (förmågan att uppfatta och känslomässigt leva sig in i subjektets känslor). Andra aspekter gällande den diagnostiska strukturen förutom att formulera fokus för behandlingen är behandlingsplan. Den innehåller en prognos – vad är möjligt att uppnå under ett visst antal samtal. Fokus möjliggör också ett avslutande av terapin, d v s att den inte avslutas i förtid.
Kursens andra syfte är att förmedla kunskap om och hur korttidsterapins dynamiska process genomförs utifrån en operativ modell.

För mer information kontakta Rose-Marie på rose-marie.bresater@tripsykologi.se eller 0736 276815