Tri Psykologi teamet

Delägare

Maude Andersson Socialpedagog, Leg Psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete

Maude Andersson

Socialpedagog, Leg Psykoterapeut, handledare i psykosocialt arbete

Mitt arbete som psykoterapeut vilar på en psykoanalytisk grund med en socialpsykologisk inriktning där även genusperspektivet spelar en väsentlig roll. Jag arbetar individualterapeutiskt med all slags problematik men har även erfarenhet av arbete med personer med missbruksproblematik och deras anhöriga, speciellt föräldrar till barn med missbruksproblematik samt med par vars relationsproblem omfattar missbruk. I mitt arbete som handledare arbetar jag främst med arbetsgrupper men också som chefshandledare. Som utbildad korttidsterapeut använder jag mig i det korttidsterapeutiska arbetet av en operativ modell som också är användbar i arbetet med grupper.

maude.andersson@tripsykologi.se

Jannike Holmgren Leg.Sjuksköterska, Leg.Psykoterapeut

Jannike Holmgren

Leg.Sjuksköterska, Leg.Psykoterapeut

Mitt namn är Jannike Holmgren. Jag är legitimerad psykoterapeut och handledare och arbetar med psykoanalytisk/ dynamisk psykoterapi och handledning.  I min handledarroll möter jag både individer, grupper och organisationer.  

Min grundutbildning är leg sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri.  Jag är utbildad inom kognitiv beteendeterapi.

Vidare har jag utbildning i beroende problematik och arbetar idag med alla slag av beroende.

Jag är utbildad i traumaterapi samt EMDR. 

Vidare är jag utbildad yogalärare och är diplomerad i medicinsk yoga. 

I det psykoterapeutiska arbetet är det min uppgift att tillsammans med den jag möter skapa ett tryggt och kreativt rum där vi tillsammans utforskar det som du behöver hjälp med. 

Min kliniska erfarenhet är mångårig. 

Jag tar emot personer i alla åldrar- barn, ungdomar, vuxna, familjer och par för psykoterapi och vägledning.

jannike.holmgren@tripsykologi.se

Maria Hallberg Äijä legitimerad psykoterapeut Göteborg Tripsykologi

Maria Hallberg Äijä

Socionom, Legitimerad Psykoterapeut 

Socionom med Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik
(Steg I)
sedan 2002. Legitimerad Psykoterapeut sedan 2012. 

Jag har sedan 2012 arbetat inom privat sektor som legitimerad Psykoterapeut där jag främst arbetat med vuxna i olika livsfaser. 

Jag har tidigare under ett decennium arbetat som samtalsterapeut med långa terapier för unga vuxna (18-30 år) med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom samt neuropsykiatriska funktionshinder. 

Jag har också arbetat med barn och ungdomar inom skola och omsorg, även särskola. 

Mitt arbete som psykoterapeut utgår ifrån en psykoanalytisk/psykodynamisk förståelsegrund med inriktning mot fransk psykoanalys. Jag arbetar främst utifrån en metod utarbetad av psykiatrikern Palle Villemoes, s.k. jagstrukturerande förhållningssätt.

Metoden innebär att fokus läggs på personens konkreta omvärld och livssituation, samt personens livshistoria och den generationshistoria som personen föddes in i. Metoden har visat sig effektiv på hela spektrat från lättare problematik och psykisk smärta till mycket svår problematik och svår psykisk smärta.

Parallellt med mitt psykoterapeutiska arbete har jag under 19 år undervisat klassisk yoga i egen regi, i centrala Göteborg

Klassisk yoga har många tekniker som enligt forskning visat sig verksamma för att återskapa trygghet och kontakt med den egna kroppen efter trauma, reducera psykosomatisk smärta i kroppen samt ge verktyg för att sänka stress vid stressproblematik. Detta har gjort att jag sedan ett par år erbjudit Traumasensitiv Yoga på mottagningen.

Jag bedriver också terapier på engelska och i särskilda fall på distans. 


maria.hallberg.aija@tripsykologi.se

Catrin Schultz Socialpedagog, grundläggande utbildning i psykoterapi (samtalsterapeut), biträdande Psykodramaregissör . Vidareutbildning inom trauma och Lifespan Integration.

Catrin Schultz

Socialpedagog, grundläggande utbildning i psykoterapi (samtalsterapeut), biträdande Psykodramaregissör . Vidareutbildning inom trauma och Lifespan Integration.

Jag tar emot för samtalsterapi med inslag av kreativa metoder, korttidsterapi, krissamtal och psykodrama. Individuellt, i par och i grupp.


Mitt arbete som samtalsterapeut har sin grund i det psykodynamiska perspektivet. Jag hämtar kreativa metoder från psykodrama och kompletterar samtalet med när så behövs för att komma vidare i processen. Genusperspektiv och att problematisera normer är viktiga utgångspunkter i mitt arbete med människor. Jag strävar efter att ha ett inkluderande förhållningssätt och bemötande.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för olika typer av våld. De senaste 5 åren har jag arbetat med stöd och behandling med personer i sexuell utsatthet och många med komplexa trauman. På tidigare arbetsplats har jag arbetat med stöd, samtal och handledning vid arbetsträning med personer med psykisk ohälsa och / eller olika funktionsvariationer.

Jag arbetar terapeutiskt med olika slags problematik som exempelvis ångest, oro, stress, nedstämdhet, låg självkänsla, svårigheter i relationer, våldsutsatthet och livskriser.
Jag tar också emot för psykodramaterapi.

Psykodrama utgår från att alla människor i grunden är kreativa. Idén med psykodrama är att få igång spontanitet och kreativitet för att komma vidare i livet och må bättre. Psykodrama kan exempelvis vara för dig som vill pröva en kreativt gestaltande metod för att nå förändring i livet. Jag håller även workshops i psykodrama.

catrin.schultz@tripsykologi.se

maja koppfeldt Leg. Psykoterapeut, Magisterexamen i Psykologi, Sexolog

Maja Koppfeldt

Leg. Psykoterapeut, Magisterexamen i Psykologi, Sexolog

Jag heter Maja Koppfeldt är psykodynamisk Leg. Psykoterapeut och har lång erfarenhet och utbildning inom fältet sexologi med fördjupning inom sexuella övergrepp i nutid och dåtid. Är utbildad trauma terapeut och arbetar med LI (Lifespan Integration) som främsta behandlingsmetod. Mitt specialistområde är inom incest och jag är upphandlad av Polisen som sakkunnig inom sexuella övergrepp mot barn. Till mig kan man söka privat eller genom WONSA (World of No sexual Abuse) som är den enda specialistvårdskliniken i Sverige idag, inom sexuella övergrepp i ett icke akut skede.

Jag har även en erfarenhet av arbetet som VD och handleder inom arbete och organisationspsykologi, arbetar som rådgivare vid incidenter i akuta och icke akuta skeenden, tidigare ledamot i Psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen, föreläser och utbildar.

Vidareutbildad i ISTDP (affekt fokuserad terapi), iKBT, LI, UGL

Jag är även författare till boken Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid, Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid.

maja.koppfeldt@tripsykologi.se

Tidigare delägare

Maria Bäck

Leg.Psykolog, Leg.Psykoterapeut

Sedan 1988 är jag legitimerad psykolog och sedan 1996 legitimerad psykoterapeut.

I mitt arbete som psykolog och psykoterapeut utgår jag från ett socialpsykologiskt tänkande där jag har ett genusperspektiv i mötet med individer och par.

Mitt arbete som psykolog och psykoterapeut vilar på ett psykoanalytiskt arbetssätt.

Jag erbjuder

  • Psykodynamisk psykoterapi, traumapsykoterapi och tidsavgränsad psykodynamisk psykoterapi (korttid).
  • Barn och ungdomspsykoterapi.
  • Stöd och krissamtal.

Tidigare har jag arbetat som psykolog inom barn och ungdomspsykiatri- BUP. Utifrån den erfarenheten erbjuder jag psykolog utredning enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolpsykologiskt arbete. Se vidare Tris hemsida.

Jag har tidigare erfarenhet av psykologarbete på vårdcentral.

Under några år har jag tidigare varit verksam som psykolog inom Närhälsan Sexualmedicinskt centrum- SMC och erbjuder nu i egen regi konsultation och behandling av sexologiska frågeställningar och problem.

maria.back@tripsykologi.se