Psykoterapi

Psykoterapi kan användas för att behandla ångest, oro, depression, stress, tvång, missbruk, självskadebeteende, psykosomatiska besvär, problem i relationer och ensamhet, trauma, sorg, sexuella problem, könsidentitetsfrågor, hypokondri och hälsorädsla, sömnproblem, nedstämdhet, utmattningsdepression, koncentrationssvårigheter, ångest kopplad till existensiella frågeställningar m.m. Nedan följer några av de specifika terapier vi erbjuder.

Korttidsterapi

Korttidsterapi är en tidsbegränsad terapiform som centreras runt en fokusformulering. Fokus formuleras utifrån de unikt levda erfarenheterna i syfte att stabilisera självkänslan för att kunna återta sig själv. Genom en stabil självkänsla möjliggörs en plats utifrån vilken du kan sätta en gräns för dig själv och därmed även i relation till andra.

Fokusformuleringen utgör terapins innehåll och avgränsning, vilken kan omfatta 5 till 50 samtal.

Terapiformen är influerad av ett socialpsykologiskt, genus- och dynamiskt perspektiv.

Kristerapi

Befinner du dig i en situation, som du står maktlös inför?

Upplevelsen av maktlöshet framträder ofta i krissituationer där chocken över det som inträffat får yttervärlden att mista sin betydelse. Det innebär ett ältande av det som hänt och varför det hände, vilket begränsar möjligheterna att reflektera kring sin aktuella situation. I en sådan krissituation ger terapeuten dig tillgång till en annan att tänka och reflektera tillsammans med, vilket kan ge dig en upplevelse av att kunna förstå, möta och acceptera det som hänt.

Traumaterapi

Har du varit utsatt för våld?

Olika former av våld aktualiserar en traumatisering som innebär att befinna sig i isolering och maktlöshet. Det vardagliga livet centrerats kring en osäkerhet om var gränsen går mellan sig själv och den andre, denna osäkerhet är ständigt närvarande för den som varit utsatt för våld. I en traumaterapi kan det vardagliga livets maktlöshet, osäkerhet och isolering hävas genom en återetablering av gränsen. Det innebär vidare att man återtar sitt självbestämmande och att man därmed kan etablera tillitsfulla relationer.

Anhörigsamtal

Är du anhörig till någon som mår dåligt? Finns det någon i din omgivning som har ett självdestruktivt utagerande beteende i form av missbruk, våld, kriminalitet eller självskadehandlingar. Vi arbetar med hur du som anhörig ska förstå och hantera dina upplevelser. Genom samtal får du verktyg att bryta din låsta situation.

Något du undrar över?

Se vanliga frågor om psykoterapi eller kontakta oss för att boka ett först möte.